Raiteas Ethois

ethos

Raiteas Ethois
Is bunscoil meascaithe lán-Ghaeilge í Scoil Uí Riada (SUR) a bhunaigh tuismitheoirí an cheantair sa bhliain 1986. Theastaigh ó na bunaitheoirí go mbeadh bunscoil lán Ghaeilge sa cheantair a dhéanfadh freastal orthu siúd ar suim leo a bpáistí a sheoladh chuig bunscolaíocht tré mheán na Gaeilge. Tá sé mar aidhm ag SUR an Ghaeilge agus an cultúr a ghabhann leis an
teanga a chur chun cinn sa scoil agus sa phobal maguaird.

Is é SONAS (spreagaimís onóir, neamhspleachas, aonarachas & sábháilteacht) manna na scoile seo.

Is é Easpag Chill Dara & Leighlin patrún na scoile. Tá bainistiú na scoile bunaithe ar Rialacha na Bunscoile (1973) mar atá leagtha síos ag an Roinn Oideachais & Eolaíochta. Leanann an scoil Curaclam na Bunscoile (1999) mar atá molta ag an Roinn Oideachais & Eolaíochta agus gur féidir a leasú ó am go chéile faoi mar atá leagtha síos san Acht Oideachais (1998) Tacaíonn an scoil le prionsabail cuimsitheachais agus comhionannais do gach páiste, taobh istigh do chomhtheasc agus paraiméadar rialacha agus treoireacha na Roinne Oideachais & Eolaíochta.

Tá ethós bainistiú na scoile Caitliceach ag cur chun cinn smaointe Criostúil a chabhraíonn le forbairt an sochaí ina iomlán. Cuireann an scoil teagasc críostaí ar fáil sa rang reiligiúin mar atá leagtha amach i gcleachtaí agus i dtradisiúin an Eaglais Chaitlicigh.

Déantar chuile iarracht fáilte a chur roimh theaghlaigh de chreideamhacha eile agus iad siúd gan aon chreideamh, gur suim leo a bpáistí a sheoladh chuig gaelscoil. Tá SUR oscailte do gach éinne ag fáiltiú roimh pháistí le cúltracha éagsula, le creideamhacha éagsúla agus le tuairímí éagsúla a chuireann lenár dtuiscint agus lenar bhfoghlaim.
Cuidíonn an scoil agus an baile lena chéile ar mhaithe le forbairt iomlán an pháiste. Tá múinteoirí na scoile oscailte do luachanna , do riachtanasaí agus do thuairímí na bpáistí. Glacann SUR leis gurb iad tuismitheoirí, príomh oideasóirí a bpáistí. Sa scoil seo déanaimís chuile iarracht timpeallacht foghlama tré mheán na Gaeilge a chur ar fáil atá sábháilte agus taitneamhach , áit a mbeidh deis ag gach páiste foghlaim agus forbairt a dhéanamh. Tugaimís seans do gach páiste a c(h)umas a fhorbairt mar dhuine sásta, muiníneach, bródúil, le meas acu ar dhaoine eile agus a bheith in ann ról dearfach a ghlacadh sa tsochaí.

Tá sé mar aidhm ag an scoil foirfeacht a lorg i ngach ghné do shaol na scoile agus í measc iad siúd a fhreastalaíonn uirthí. Go tradisiúnta tá ról lárnach ag an nGaeilge agus an cultúr ceoil, damhsa agus spóirt a ghabhann lei, i saol laethúil agus i ngaiscí uile na scoile.

Má aontaíonn tú leis na luachanna, leis an ethós agus leis an bhfís atá léirithe sa ráiteas seo, tugaimís cuireadh duit teacht linn.

Our Ethos

SUR is an all Irish co-educational primary school established in 1985 by parents wishing to have their children taught through the medium of Irish. The school aims to promote the Irish language and its associated culture within the school and in the general public at large.

The school’s motto is SONAS (spreagaimís onóir, neamhspleachas, aonarachas & sábháilteacht) í Scoil Uí Riada.

The school’s patron is The Bishop of Kildare & Leighlin. School governance is based on the Rules & Regulations of Primary Schools (1973) laid down by the Department of Education & Science (DES) and which may be amended by DES from time to time. The school follows the curricular programmes prescribed by the DES, which may be amended from time to time, in accordance with section 9 and 30 of The Education Act (1998).

The school supports the principles of inclusiveness and equality of access to all pupils within the context and parameters of DES regulations and programmes.

The governing ethos of the school is Roman Catholic, promoting the Christian concepts of the world that contribute to the good of society as a whole. The school provides religious education for its pupils in accordance with the doctrines, practices and tradition of the Catholic Church. All reasonable effort is made to accommodate people of other religions or those of none who wish their children to be educated in a Catholic school. SUR aims to be inclusive, welcoming diversity of beliefs as an opportunity for dialogue and understanding with those of different faiths.

The school and the home collaborate through active partnership in developing the fullness of the child’s potential. Teachers are sensitive to the needs, circumstances and value of each pupil. While recognizing that parents have the primary responsibility for the education of their children, SUR endeavors to provide a welcoming safe learning environment through the medium of Irish, where all children have the opportunity to develop their potential as happy, confident, proud and respectful individuals capable of playing a positive role in society.

The school aims for excellence in all areas and among all it’s pupils. The Irish language and its associated areas of music, dance and sport have traditionally played a particularly significant role in the daily achievements of the school community. If you share the values, ethos and vision as described in this statement, we extend a cordial invitation to you to join the Scoil Uí Riada community.