Plean Feabhsúcháin Uimhríocht 2015/2018

 Achoimre ar an tuairisc atá scríobhte ar an Tuairisc Matamaitic agus an Plean Feabhsúcháin Matamaitic Meitheamh 2015.

Achoimre ar an Tuairisc

Fócas na Meastóireachta                                                                                                                                    

Cuid d’obair leanúnach Scoil Uí Riada is ea féin mheastóireacht scoile i dtaca leis an bhfoghlaim agus leis an teagasc. Sonraíodh é sin, i bpáirt trí shúil a choimeád ar thorthaí don litearthacht Ghaeilge agus Béarla agus don uimhearthacht (torthaí trialacha caighdeánaithe). Déantar measúnú caighdeánach san uimhearthacht ar pháistí i rang a dó suas go dtí rang a sé, lena n-áirítear páistí a bhfuil riachtanais speisialta oideachas acu.

Achoimre ar thorthaí na féinmheastóireachta scoile. 

 Láidreachta

Tá meon na bpáistí an-dearfach i leith an mata go ginearálta.

Uimhreas – tá an snáth seo an-láidir sa scoil.

Tá tacaíocht iontach againn ó thuismitheoirí na scoile.

Tá réimse fairsing áiseanna againn sa scoil don mhata.

Tosaíochtaí feabhsúcháin

 • Ní mór díriú ar réiteach fadhbanna agus cultúr nua idir fhoghlaim agus múineadh a chothú tríd na scoile.
 • Percentíl an fhadhb réiteach a ardú 3% thar 3 bliana.
 • Fócas na matamaitice a dhíriú ar saol an linbh sa scoil agus sa bhaile.

Monatóireacht a dhéanamh tríd na scoile ar plean agus scéim coicíse na múinteoirí.

Spriocanna feabhsúcháin

Gníomhartha

de dhíth

Daoine Freagrach

Clár ama do na gníomhartha

 

 • Faoi dheireadh bliain a trí go n-ardóidh na torthaí trialacha san fadhb réiteach 3%  

 

 

 • Go mbeadh úsáid fearais coincréiteach matamaitice mar bhunús le modhanna múinte na matamaitice suas tríd na ranganna

 

 

 • Obair ghrúpa a fhorbairt mar mhodh mhúinte sna ceachtanna matamaitice. Stáisiún Mhata in úsáid suas tríd na scoile
Bliain 1

 • Anailís ar thorthaí na Scrúdaithe Sigma T.
 • Clár mata agus fearais ranga- Clár mata le feiceáil i ngach seomra ranga, póstaeir Léigh, Líne, Tarraing Meas crochta go soiléir ar an gclár mata, póstaeir siombail an Mhata leis an teanga cuí air agus dath áirithe ag dul le gach siombail mar sh. Dearg le suimiú, dubh le dealú, srl.
 • Téamh suas: 10 nóiméad a chaitheamh ag tús gach ceacht le béim ar tháblaí, mata ó bhéal agus ag labhairt faoin mata sa saol
 • Obair Ghrúpaí – Beidh páistí ag obair i ngrúpaí nó i bpéirí  – am leagtha amach ar an am chláir ranga (Stáisiún Mhata)
 • Scéimeanna gach mí. Amchlár do Mhata suas tríd na scoile ag tús na bliana ag léiriú cad atá ar siúl ag gach Rang ghrúpa i rith na míonna éagsúla chun cabhrú le pleanáil.

 

Bliain2

 • Plean feabhsúcháin mar fhoireann ar an gcur chuige scoile maidir le múineadh na táblaí agus chun é a chur i gcríoch.
 • Cuirfear am i leataobh i bhféilire na scoile don obair seo de réir mar is cuí.
 • Anailís ar thorthaí na Scrúdaithe Sigma T.

Bliain 3

 • Anailís ar thorthaí Sigma T

 

 • Na cláir matamaitic sna seomraí ranga a choinneáil agus feabhas a chur orthu. Cláir mata a leathnú chuig na pasáistí

 

 • Lá Mata le déanamh gach téarma le béim suntasach ar an obair ghrúpa, fadhb réiteach agus mata meabhrach.
 • Príomhoide agus an Nasc mhúinteoir (Erica Nic Suibhne)
 • Gach múinteoir

Nasc mhúinteoir

(Erica Nic Suibhne)

 • Gach ball foirne

 

 • Gach múinteoir

Nasc mhúinteoir

(Erica Nic Suibhne)

 • Gach ball foirne

Nasc mhúinteoir

(Erica Nic Suibhne)

 

 • An Príomhoide/ Nasc mhúinteoir (Erica Nic Suibhne)

 

Bealtaine 2015

 

Meán Fómhair 2015

 

 

 

 

Meán Fómhair 2015

 

Meán Fómhair 2015

 

Meán Fómhair 2015

Téarmaí 1/2/3

 

 

Téarma 3

Téarma 1/2/3

 

 Monatóireacht agus Athbhreithniú

Am a aontú agus a chur i leataobh do ghníomhartha monatóireachta mar sh. pleanáil ranga, scéimeanna coicíse, múinteoirí ag co-oibriú lena chéile chun an plean a chur i gcríoch. Am ar leith á úsáid ag cruinnithe foirne chun cleachtais a roinnt agus a phlé. Cúig nóiméad ag gach cruinniú foirne. Gach téarma beidh mé ag seiceáil na cláir mata go bhfuil siad le feiceáil go soiléir i ngach seomra ranga. Athruithe ar chleachtais soiléir sna cuntais mhíosúla. Dul chun cinn maidir leis an bplean FMS á athbhreithniú gach bliain ag an gCoiste Mhata chun eolas a chur ar fáil do ghníomhartha. Beimid ag déanamh comparáid idir na torthaí Sigma T a bhí againn i mbliana agus na torthaí a mbeidh againn tar éis bliain 1 chun féachaint ar éirigh linn na spriocanna a leagamar amach a bhaint amach. Beidh sé seo déanta i bhfoirm graif chun comparáid a dhéanamh idir na torthaí atá againn agus an norm náisiúnta. Beidh tuairisc gairid scríofa chun na sonraí a léiriú don fhoireann go léir ag an nasc mhúinteoir.